Όροι χρήσης του eye training

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό.

Σημαντικοί όροι

LICENSORS
Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που παρέχει το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ για χρήση: GURTNER IT SOLUTIONS, Beat Gurtner, Weststrassse 19, CH-3005 Bern, Schweiz / Switzerland

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης του παρόντος ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣ
Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται το δικαίωμα εγκατάστασης, αδειοδότησης και μεταβίβασης του παρόντος ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στον ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ.

Τα πιο σημαντικά σημεία

  • Η χρήση αυτού του λογισμικού δεν θα πρέπει να ενέχει κανέναν κίνδυνο για τον ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ.Ωστόσο, η χρήση αυτού του λογισμικού γίνεται εξ ολοκλήρου με δική του ευθύνη.. Ο ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση.
  • Ο ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣ διατηρεί ρητά το δικαίωμα να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή. Είναι ευθύνη του ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ να ενημερώνεται για την τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης..
  • Αυτό το λογισμικό 'Saccadentrainer' (εφεξής αναφερόμενο ως "Λογισμικό") δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί, μεταβιβαστεί, διανεμηθεί, αποθηκευτεί, αντιγραφεί ή αναδημοσιευτεί χωρίς τη συγκατάθεση του ΑΔΕΚΤΗ..
  • Ως χρήστης αυτού του λογισμικού, επιτρέπω την πιθανή χρήση των εκπαιδευτικών μου δεδομένων για αποκλειστικά επιστημονικούς σκοπούς ή στατιστικές αξιολογήσεις, σε ανώνυμη μορφή..
  • Ως ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ, δεσμεύομαι να χρησιμοποιήσω σωστά αυτό το λογισμικό. Αυτό σημαίνει ειδικότερα ότι ένας χρήστης με άδεια χρήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο. Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή χρήση των λογαριασμών.

Αντικείμενο της σύμβασης

Σε αντάλλαγμα για την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ λαμβάνει το προσωπικό, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του λογισμικού σε ένα σύστημα πληροφορικής κατάλληλο για το σκοπό αυτό και εγκατεστημένο στον ΑΔΕΙΟΔΟΤΗ (εφεξής "ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗ") για τη διάρκεια της περιόδου αδειοδότησης σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό..

Πεδίο χρήσης

Η "Προβλεπόμενη Χρήση" κατά την έννοια των παρόντων Όρων Άδειας Χρήσης περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τη φόρτωση, την αποθήκευση, τη μετάδοση, τη μετατροπή, την εκτέλεση και την αναπαραγωγή του Λογισμικού σε αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΧΟΥ, εν όλω ή εν μέρει, με σκοπό την εκτέλεση του Λογισμικού για την επεξεργασία δεδομένων του ΑΔΕΙΟΔΟΧΟΥ..

Το λογισμικό είναι συνδεδεμένο με την τοποθεσία (την εκάστοτε συσκευή) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον εκάστοτε ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ σε αυτή τη συσκευή. Η πολλαπλή χρήση από πολλά άτομα ανά λογαριασμό αποκλείεται ρητά. Για χρήση από άλλες εταιρείες ή ταυτόχρονη χρήση σε διαφορετικούς υπολογιστές, πρέπει να γίνουν ξεχωριστές παραγγελίες ή να ληφθούν άδειες χρήσης..

Απαιτήσεις συστήματος

Οι ακόλουθες απαιτήσεις εκ μέρους του ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ είναι απαραίτητες για τη χρήση του λογισμικού: Τρέχον πρόγραμμα περιήγησης, όπως Chrome, Safari, Firefox. Συνιστάται μέγεθος οθόνης τουλάχιστον 15"..

Δικαιώματα στο λογισμικό

Ο ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣ είναι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εφεύρεσης του Λογισμικού και ο ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣ αναγνωρίζει αυτά τα άυλα δικαιώματα. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ δικαιούται μόνο τα online δικαιώματα χρήσης του Λογισμικού που χορηγούνται ρητά στην παρούσα Συμφωνία. Σε καμία περίπτωση ο Πελάτης δεν αποκτά την κυριότητα των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο Λογισμικό ή οποιωνδήποτε σχετικών δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων..

Απόρρητο

Το λογισμικό περιέχει πληροφορίες, ιδέες, έννοιες και διαδικασίες, ιδίως σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, οι οποίες αποτελούν επιχειρηματικά και εμπορικά μυστικά του ΑΔΕΚΤΗ. Ο ΑΔΕΙΟΔΟΧΟΣ υποχρεούται να μεταχειρίζεται το λογισμικό με την ίδια προσοχή και εμπιστευτικότητα όπως τα δικά του επιχειρηματικά και εμπορικά μυστικά, να το χρησιμοποιεί μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό σύμφωνα με τους παρόντες όρους άδειας χρήσης και να μην το διαθέτει ή δημοσιεύει σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, είτε εν όλω είτε εν μέρει..

Ευθύνη του κατόχου άδειας

Η ευθύνη για την προμήθεια και τη συντήρηση ενός συστήματος ΤΠ κατάλληλου για τη χρήση του λογισμικού (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΧΟΥ) και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση ή την περαιτέρω χρήση του ανήκει αποκλειστικά στον ΑΔΕΙΟΔΟΧΟ. Ο ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς αυτό. Επιπλέον, ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ είναι υπεύθυνος για τη γενική υποστήριξη του ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ..

Τέλος αδείας

  • Το τέλος άδειας χρήσης υπολογίζεται σύμφωνα με το κόστος που δημοσιεύεται κατά τη διαδικασία παραγγελίας..
  • Η άδεια είναι χρονικά απεριόριστη.
  • Ο ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣ μπορεί να αλλάξει τα τέλη χρήσης ανά πάσα στιγμή..

Αποποίηση ευθύνης

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την αξιοπιστία και την πληρότητα των πληροφοριών. Αποκλείονται οι αξιώσεις ευθύνης κατά του ΑΔΕΙΟΔΟΤΗ για υλικές ή άυλες ζημίες που προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη χρήση ή μη χρήση των δημοσιευμένων πληροφοριών, από κακή χρήση της σύνδεσης ή από τεχνικές βλάβες..

Επιπλέον, ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ δεν ευθύνεται για διαταραχές στην ποιότητα της πρόσβασης λόγω ανωτέρας βίας ή λόγω γεγονότων για τα οποία δεν ευθύνεται ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ, ιδίως για βλάβες των δικτύων επικοινωνίας και των πυλών. Ο ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣ δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος θα λειτουργεί χωρίς διακοπή ή σφάλματα και ότι τυχόν σφάλματα θα διορθώνονται..

Όλες οι προσφορές είναι μη δεσμευτικές. Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει τμήματα των σελίδων ή ολόκληρη την προσφορά χωρίς ξεχωριστή ανακοίνωση ή να διακόψει τη δημοσίευση προσωρινά ή μόνιμα..

Τα άτομα με οξεία οφθαλμική νόσο (π.χ. φλεγμονή) θα πρέπει να αρχίσουν την προπόνηση μόνο αφού υποχωρήσουν τα συμπτώματα και τα άτομα με φωτοευαίσθητη προκλητή επιληψία δεν πρέπει να προπονούνται.

Ευθύνη για τους συνδέσμους

Οι παραπομπές και οι σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων δεν εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης του ΑΔΕΙΟΔΟΤΗ. Απορρίπτεται κάθε ευθύνη για τους εν λόγω ιστότοπους. Η πρόσβαση και η χρήση αυτών των δικτυακών τόπων γίνεται με ευθύνη του χρήστη..

Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται μόνιμα ή προσωρινά στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Ο σκοπός των cookies είναι, ειδικότερα, η ανάλυση της χρήσης αυτού του ιστότοπου για στατιστική αξιολόγηση καθώς και για συνεχείς βελτιώσεις.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies πλήρως ή μερικώς στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ανά πάσα στιγμή. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου..

Προστασία δεδομένων

Βάσει του άρθρου 13 του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συντάγματος και των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων της Συνομοσπονδίας (νόμος περί προστασίας δεδομένων, DPA),κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής του ζωής καθώς και στην προστασία από την κατάχρηση των προσωπικών του δεδομένων.. Ο ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣ συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτές. Τα προσωπικά δεδομένα αντιμετωπίζονται ως αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πωλούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους..

Σε στενή συνεργασία με τους παρόχους φιλοξενίας μας, ο ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣ προσπαθεί να προστατεύσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις βάσεις δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, κακή χρήση ή παραποίηση. Ωστόσο, η παροχή προσωπικών δεδομένων μέσω του Διαδικτύου συνδέεται πάντοτε με κινδύνους και κανένα τεχνολογικό σύστημα δεν είναι εντελώς απρόσβλητο από τη χειραγώγηση ή το σαμποτάζ..

Πολιτική απορρήτου για τη χρήση του Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύσει πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η διεύθυνση IP σας θα περικόπτεται εκ των προτέρων από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο λάβετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) από την Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Κατεβάστε και εγκαταστήστε το διαθέσιμο πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης.

Κοινές τελικές διατάξεις

Το ελβετικό δίκαιο εφαρμόζεται σε όλες τις νομικές σχέσεις μεταξύ του ΑΔΕΙΟΔΟΤΗ, του ΑΔΕΙΟΔΟΤΗ και του ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ του παρόντος λογισμικού. Σε περίπτωση που ο ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣ δεν έχει αναφέρει οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο, αυτό δεν θεωρείται παραίτηση από το εν λόγω δίκαιο. Εάν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος εγγράφου κριθεί άκυρη από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν άθικτες. Αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για τις διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις είναι η πόλη της Βέρνης, με υποχρεωτική δικαιοδοσία..

Bern, 10.07.2017